Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a definice pojmů

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“)  upravují právní vztahy mezi společností GOLDEN OAK TRUST SE, IČO 03641091, se sídlem na adrese: Nádražní 896/30, Praha 5, PSČ 150 00, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. H 1510, jako prodávajícím a každou fyzickou osobou, která kupuje od prodávajícího zboží jako spotřebitel. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy o nákupu zboží uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím a řídí se jimi vztahy při nákupu, skladování, doručování a odkupu zboží nabízeného prodávajícím. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí českým právním řádem, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník„) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele„). 

Kontaktní údaje Prodávajícího:

GOLDEN OAK TRUST SE
IČO: 03641091
DIČ: CZ03641091
se sídlem: Nádražní 896/30, Praha 5, PSČ 150 00, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. H 1510
telefon: +421 220 510 303
e-mail: kontakt@goldenoaktrust.cz
internetové stránky: https://www.goldenoaktrust.cz/

 

         2. Společnost GOLDEN OAK TRUST SE přináší svým zákazníkům nové zážitky v oblasti investování do zlata. Nabízíme vám:

 • Transparentní tvorbu cen – ceny tvoříme transparentně podle vývoje cen investičního zlata na mezinárodních trzích. Pravidelně je stanovujeme podle vývoje LONDON GOLD FIX, které můžete najít například na http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices, a nikdy nepřesáhnou ceny uvedené v těchto VOP. Pravidelně zveřejňujeme prodejní cenu za gram zlata, za kterou zlato nakupujeme pro vás v rámci spořicího programu, a výkupní cenu investiční mince v rámci spořicího programu, za kterou od vás zlato odkoupíme v případě, že byste o to měli zájem.

 • Žádné skryté ani dodatečné poplatky – naše spolupráce nebude zatížena žádnými skrytými poplatky ani dodatečnými náklady, o kterých byste nebyli informováni v Kupní smlouvě, ve Všeobecných obchodních podmínkách nebo v našem zveřejněném ceníku.
 • Garance přiznání Bonusu – naše společnost vám garantuje za splnění dohodnutých podmínek přiznání Bonusu až do výše 3 % z hmotnosti Mincí, které si dospoříte.
 • Jistota zachování majetku – zlato, které pro vás nakoupíme, je od začátku spravováno odděleně od majetku GOLDEN OAK TRUST SE. 
 • Garance zpětného odkupu – zavazujeme se, že od vás odkoupíme investiční zlato, které jste od nás nakoupili, a to za podmínek stanovených v těchto VOP.

       3. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí:

a.) zbožím – investiční zlato s ryzostí 999,9 %, pořízené nákupem ve zlomkovém množství (dále jen „Zboží“);

 

b.) mincí – investiční zlatá mince s ryzostí 999,9 /1000%, s hmotností ¼ troyské unce (31,1 g), t.j.  7.776 775 g (dále jen „Mince“), v okamžiku, kdy Kupujícím dosáhnuté množství nakoupeného Zboží bude odpovídat objemu hmotnosti jedné Mince, změní se Zboží do podoby jedné Mince; Prodávající je oprávněn zvolit výrobce a dodavatele Mincí, který je podle právních předpisů oprávněn k výrobě Mincí, podle vlastního uvážení; v případě nedostatku Mincí u Prodávajícího může Prodávající zvolit jinou formu Zboží (např. cihličky) s odpovídající kvalitou a hmotností Mince;

 

c.) kupujícím – fyzická osoba, spotřebitel, který při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti ani jiné podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání (dále jen „Kupující“); v případě, že je Kupujícím nezletilá osoba, uzavírá jejím jménem Kupní smlouvu zákonný zástupce;

 

d.) prodávajícím – společnost GOLDEN OAK TRUST SE, IČO 03641091, se sídlem na adrese: Nádražní 896/30, Praha 5, PSČ 150 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. H 1510, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti (dále jen „Prodávající“);

 

e.) kupní smlouvou – se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím, jejímž předmětem je nákup a prodej Zboží podle podmínek konkrétní kupní smlouvy v souladu s těmito VOP, přičemž kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující provede úhradu na účet Prodávajícího první měsíční platby dle definice uvedené v těchto VOP, a to ve výši dohodnuté v kupní smlouvě (dále jen „Kupní smlouva“), pokud je tato první měsíční platba uhrazena na účet Prodávajícího nejpozději do 30ti dnů ode dne doručení návrhu Kupní smlouvy Kupujícímu. Pokud k uzavření Kupní smlouvy dle předchozí věty nedojde, tedy Kupující neuhradí první měsíční platbu Prodávajícímu do 30 dnů ode dne doručení návrhu Kupní smlouvy, je v takovém případě Kupující povinen provést novou žádost o uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím online formuláře nacházejícího se na internetových stránek www.goldenoaktrust.cz;

 

f.) prostředky komunikace na dálku – prostředky komunikace umožňující uzavřít Kupní smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran Kupní smlouvy; prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, list, reklama
v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s lidskou obsluhou, telefon bez lidské obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť (např. internet) (dále jen „Prostředky komunikace na dálku“);

 

g.) zprostředkovatelem – fyzická nebo právnická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost jako předmět své podnikatelské činnosti a jedná na základě smlouvy o zprostředkování uzavřené s Prodávajícím (dále jen „Zprostředkovatel“);

 

h.) spořicím programem – jakýkoliv spořicí program nabízený Prodávajícím, přičemž jsou jednotlivé spořicí programy zveřejněny na internetové stránce Prodávajícího s tím, že si Kupující dle vlastního uvážení, vlastních potřeb a možností zvolí konkrétní spořicí program (dále jen „Spořicí program“);

 

i.) průběžnou investiční platbou – každá průběžná platba Kupujícího následující po provedení první měsíční platby ve výši sjednané v Kupní smlouvě vypočtené z aktuální ceny Mincí v momentě vytvoření žádosti o uzavření Kupní smlouvy (tj. určená dle platné ceny za 1 gram zlata zveřejněné na internetové stránce Prodávajícího, násobená hmotností Mince a počtem mincí zvolených Kupujícím) (dále jen „PIP“); PIP hradí Kupující na účet Prodávajícího ve splátkách, vždy spolu se sjednanou pravidelnou splátkou na kupní cenu. Prodávající použije na úhradu měsíční splátky PIP vždy z celkového součtu všech plateb, které přijme k jedné Kupní smlouvě od Kupujícího.

 

 j.) LONDON GOLD FIX – hodnota LBMA zveřejněná za poslední předchozí oceňovací den odpoledne (tj. LBMA PM v měně EUR) na internetové stránce http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices. Kde se v těchto VOP odkazuje na platný, resp. aktuální LONDON GOLD FIX, má se na mysli LBMA PM zveřejněný za poslední předchozí oceňovací den odpoledne;

 

k.) měsíční platbou – součet PIP a splátky na kupní ceny, které Kupující pravidelně hradí na bankovní účet Prodávajícího v příslušném kalendářním měsíci po uzavření Kupní smlouvy pod variabilním symbolem uvedeným v Kupní smlouvě,  přičemž měsíční platba musí dosáhnout vždy nejméně částky 500,- Kč (minimální měsíční platba); až do úplného zaplacení celého součtu PIP je měsíční platba Prodávajícím rozdělena poměrně na PIP a splátku kupní ceny, avšak jako první se vždy vyrovná závazek Kupujícího na úhradu součtu PIP, resp. jeho části.

 

l.) první měsíční platbou – součet první průběžné investiční platby a první splátky na kupní cenu, jejíž přesná výše je uvedená v Kupní smlouvě, kdy v případě jejího neuhrazení do 30 dnů ode dne doručení návrhu Kupní smlouvy nedojde k uzavření Kupní smlouvy.  

 

m.) splátkou na kupní cenu – pravidelná částečná měsíční úhrada kupní ceny Mincí sjednaná v Kupní smlouvě.

 

II. Uzavření Kupní smlouvy

 

 1. Žádost o uzavření Kupní smlouvy – online formulář
  Kupující vyplní s použitím Prostředků komunikace na dálku online formulář, čímž předkládá Prodávajícímu žádost o uzavření Kupní smlouvy s parametry zvolenými Kupujícím (dále jen „formulář“). Prodávající je oprávněn odpovědět na žádost o uzavření Kupní smlouvy stejnou formou. Ve formuláři Kupující uvede všechny pravdivé a úplné údaje a informace nezbytné pro uzavření Kupní smlouvy, kterými jsou zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, tel. číslo, e-mail a číslo bankovního účtu, případně jiné osobní údaje. Kupní smlouvu nelze uzavřít anonymně, pod cizím jménem nebo přezdívkou, ani ve prospěch neexistující osoby, proto uvedení nepravdivých nebo zavádějících údajů Kupujícího způsobuje neplatnost Kupní smlouvy, za kterou bude odpovídat Kupující. V takovém případě nemá Kupující nárok na vrácení PIP, protože neplatnost smlouvy způsobil sám svým jednáním.

 2. Návrh smlouvy a uzavření Kupní smlouvy

  a.) Na základě formuláře vyplněného Kupujícím vypracuje Prodávající návrh Kupní smlouvy, který pošle Kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu. Kupující má možnost podrobně se seznámit s obsahem návrhu na uzavření Kupní smlouvy, předložený návrh platí 30 (třicet) dní. Kupující má právo uzavřít Kupní smlouvu ve lhůtě 30 (třicet) dní od vyhotovení návrhu Kupní smlouvy. Svou vůli uzavřít Kupní smlouvu deklaruje Kupující zaplacením první měsíční platby, jejíž výše je uvedena v návrhu Kupní smlouvy. K uzavření Kupní smlouvy dochází okamžikem připsání celé dohodnuté první měsíční platby na bankovní účet Prodávajícího nejméně ve výši sjednané v Kupní smlouvě.

  b.) Uzavřením Kupní smlouvy vzniká mezi Kupujícím a Prodávajícím smluvní vztah, jehož předmětem je koupě dohodnutého množství Mincí za cenu, jejíž výše závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit, přičemž Kupující hradí kupní cenu v pravidelných splátkách nebo mimořádných splátkách. Pro účely těchto VOP se úhradou rozumí připsání jakýchkoliv finančních prostředků na bankovní účet Prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že hodnota zlata se může za trvání Kupní smlouvy na finančním trhu měnit, a proto může dojít k situaci, že na zaplacení sjednaného počtu Mincí bude zapotřebí více nebo méně splátek na kupní cenu, než je uvedeno v Kupní smlouvě.

 3. Uživatelský účet

  a.) Kupujícímu vytvoří Prodávající uživatelský účet Kupujícího (dále jen „uživatelský účet“). Údaje na zabezpečený přístup k uživatelskému účtu v informačním systému Prodávajícího (přihlašovací jméno a heslo) dostane Kupující po uzavření Kupní smlouvy. Přihlašovací údaje obdrží klient formou e-mailové zprávy, SMS nebo jejich kombinací na e-mailovou adresu nebo na telefonní číslo, které zadal. Uživatelský účet slouží Kupujícímu k poskytování informací o stavu jeho spoření, koupeném Zboží a Mincí, novinkách na trhu, o historii cen, pro oznamování nových údajů Kupujícího a změny jím zadaných údajů Prodávajícímu. Slouží také k zadání žádostí nebo pokynů ze strany Kupujícího Prodávajícímu.

  b.) Při zakládání a správě uživatelského účtu používá Prodávající údaje poskytnuté Kupujícím ve formuláři, proto je Kupující povinen uvádět všechny své údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat formou žádosti odeslané ze svého uživatelského účtu. Za správnost, úplnost a aktuálnost údajů zodpovídá Kupující;
  v případě, že Kupující své údaje neaktualizuje a v důsledku toho nebude ze strany Prodávajícího možné vykonávat činnost dle této smlouvy, nedochází ze strany Prodávajícího k porušení této smlouvy. Veškeré údaje uvedené Kupujícím ve formuláři a/nebo později v uživatelském účtu jsou Prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost
  o informacích nezbytných pro přístup do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Uživatelský účet zaniká spolu s ukončením Kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, příp. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  c.) Komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím bude probíhat především prostřednictvím uživatelského účtu a jinými vhodnými Prostředky dálkové komunikace, například e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu Kupujícího, SMS odeslanými na tel. číslo Kupujícího nebo jinými vhodnými Prostředky komunikace na dálku, které zvolí Prodávající. Na komunikaci Kupujícího
  s Prodávajícím je určen především uživatelský účet.

 4. Podmínky nákupu Zboží

  a.) Nákup Zboží od Prodávajícího je možný pouze po platném uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. Nákup Zboží ve smyslu Kupní smlouvy a těchto VOP uskutečňuje formou pravidelného nákupu v rámci konkrétního Spořicího programu zvoleného Kupujícím. Kupující může koupit podle zvoleného Spořicího programu minimálně 5 (pět) Mincí. Maximální rozsah nákupu Zboží, tj. počet Mincí, není omezen. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající nakoupí vždy
  v jednom okamžiku Zboží nejméně za kupní cenu 500,- Kč.

  b.) Ceny, které jsou na mezinárodních trzích určované v měně EURO, jsou přepočítávány a vyčísleny v měně CZK s využitím směnného kurzu Fio banky a.s. pro nákup EUR, který je platný v den přepočtu.

  c.) Kupující je povinen uhradit součet všech PIP ve splátkách a platit pravidelné splátky na kupní cenu Zboží dle Kupní smlouvy. První měsíční platba ve výši zvolené klientem je splatná do 30 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Následné PIP a splátky na kupní cenu platí Kupující měsíčně nejméně však vždy ve výši minimální měsíční platby, která je dohodnuta na částku 500,- Kč. Jednotlivé splátky kupní ceny je Kupující povinen hradit na účet označený Prodávajícím s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo Kupní smlouvy. Kupující je oprávněn provést mimořádnou platbu nad rámec dohodnutých splátek kdykoliv během trvání Kupní smlouvy
  s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo Kupní smlouvy. Při nákupu Zboží pro Kupujícího, který uhradí mimořádnou platbu, postupuje Prodávající stejně jako při nákupu Zboží za řádně splátky podle Kupní smlouvy. V případě, že Kupující zašle Prodávajícímu nižší částku než 500,- Kč nebo neuvede variabilní symbol uvedený v Kupní smlouvě, vrací se tato nižší či neidentifikovatelná platba na účet, ze kterého byla odeslána, a v takovém případě se považuje měsíční platba za neprovedenou, což prodlužuje dobu splacení PIP a kupní ceny Mincí. Délka splacení kupní ceny Mincí se rovněž prodlužuje o splátky v případě, že Kupující sice zaslal vyšší měsíční platbu než 500,- Kč, ale stále nižší částku než sjednanou měsíční platbu uvedenou v Kupní smlouvě.

  d.) Zboží pro Kupujícího v rámci konkrétního Spořicího programu nakupuje Prodávající za cenu Zboží, která byla zveřejněna v aktuálním ceníku Prodávajícího ke dni nákupu. Ceník Zboží se aktualizuje pravidelně na internetové stránce Prodávajícího v závislosti na stávající situaci na trhu a od vývoje cen zlata na mezinárodních trzích. V případě, že nebylo možné aktualizovat ceník (například
  z důvodu dne pracovního volna), platí poslední zveřejněný ceník. Pro účely stanovení kupní ceny Zboží dle Kupní smlouvy a těchto VOP je závazný výlučně ceník Prodávajícího, zveřejněný na jeho internetových stránkách. Při stanovení kupní ceny Zboží vychází Prodávající z aktuální ceny zlata, určené jako LONDON GOLD FIX. 

  e.) Zboží nakupuje Prodávající vždy po připsání příslušné měsíční platby kupní ceny Zboží podle uzavřené Kupní smlouvy na účet Prodávajícího se správným variabilním symbolem, kterým je číslo Kupní smlouvy. Zboží pro Kupujícího nakupuje Prodávající pravidelně týdně, a to zpravidla vždy nejbližší úterý (pokud na tento den připadne státní svátek nebo den pracovního klidu ve Velké Británii, v Rakousku nebo České republice, nakupuje nejbližší následující pracovní den) po připsání příslušné platby na účet Prodávajícího v předchozím týdnu, a to za cenu platnou v den nákupu.

  f.) Prodávající nemůže platbu správně identifikovat a nemůže provést nákup, pokud Kupující neuvede variabilní symbol nebo uvede nesprávný variabilní symbol. Kupující v případě, pokud zjistí, že provedl platbu s neuvedeným nebo nesprávným variabilním symbolem může požádat Prodávajícího o spárování platby a informuje ho o částce platby, datu odeslání, účtu, ze kterého byla odeslána. Prodávající má právo požádat Kupujícího o dokladování platby (potvrzení z banky, internetbankingu apod.).

III. Bonus

Kupující nakupuje Zboží postupně do jednotlivých Mincí. Po zaplacení celého sjednaného součtu PIP, a u příležitosti naspoření hmotnosti jednotlivé Mince snížené o Bonus přizná Prodávající Kupujícímu Bonus, přičemž výše Bonusu je uvedena v Kupní smlouvě. Bonus bude Kupujícímu připočítán vždy až poté, co naspoří hmotnost Zboží rovnající se rozdílu hmotnosti jednotlivé Mince a Bonusu podle Kupní smlouvy. V případě, že Kupující nesplní svůj závazek z Kupní smlouvy odkoupit dohodnutý počet Mincí, nevzniká mu nárok na Bonus, který by jinak připadl na Mince, které Kupující nenakoupil.

IV. Skladování a doručování Zboží

       a.) Kupující může kdykoli sledovat stav nákupu svého Zboží na svém uživatelském účtu. Nakupované Zboží uskladňuje Prodávající pro Kupujícího za podmínek stanovených těmito VOP na své náklady, a to až do doby, než dojde ze strany Kupujícího k zaplacení celé výše sjednané PIP a současně množství nakoupeného Zboží dosáhne objem hmotnosti nejméně jedné Mince. V okamžiku, kdy dojde k současnému naplnění obou podmínek podle předchozí věty, je Kupující povinen Minci převzít způsobem stanoveným těmito VOP, přičemž tímto dnem dochází k ukončení úschovy Mince.

       b.)Nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů poté, co byly splněny podmínky pro ukončení úschovy Mince, oznámí tuto skutečnost Prodávající Kupujícímu, zároveň ho bude informovat o tom, že Mince bude Kupujícímu zaslána na adresu označenou Kupujícím jako doručovací adresa, pokud nebude dohodnuto jinak. Toto oznámení bude zasláno na e-mailovou adresu Kupujícího a zároveň se zpřístupní na uživatelském účtu Kupujícího. Prodávající pošle Kupujícímu Minci na adresu evidovanou v jeho uživatelském účtu, pokud nebude dohodnuto jinak. 

        c.) Prodávající pošle Kupujícímu Minci do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne odeslání oznámení Prodávajícímu. Jednotlivé Mince se Kupujícímu doručují jako cenná zásilka nebo obchodní balík. Prodávající doručí Kupujícímu jednotlivé Mince prostřednictvím doručovatele, kterého Prodávající vybere. Prodávající zajišťuje doručení Mince pouze na území České republiky. K předání Zboží Kupujícímu dochází okamžikem jeho předání Prodávajícím a převzetí Kupujícím.

    d.) V případě, že si Kupující nepřevezme Minci od doručovatele a Prodávajícímu se nepodaří dohodnout se s Kupujícím na náhradním termínu předání do 30 dnů od marného pokusu o doručení, Kupující tímto uděluje Prodávajícímu souhlas k realizaci zpětného odkupu Mince, a to i bez potřeby zvláštní žádosti a za cenu podle LONDON GOLD FIX sníženou o 20 %. Informaci o tom, že bude uskutečněn zpětný odkup Mince podle tohoto článku, pošle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího nebo oznámí prostřednictvím uživatelského účtu. 

V. Podmínky zpětného odkupu Zboží

 1. Prodávající garantuje Kupujícímu zpětný odkup Mincí nakoupených u Prodávajícího, a to zpravidla do 10 (deseti) pracovních dnů od přijetí písemné žádosti klienta o zpětný odkup Mincí nebo od doručení Mincí Prodávajícímu, pokud budou Prodávajícímu doručeny později než žádost. Doručení Mincí Prodávajícímu zajistí na vlastní náklady a riziko Kupující. Garance zpětného odkupu Prodávajícím se vztahuje na Mince koupené u Prodávajícího a předané Prodávajícím Kupujícímu. Odkupované Mince musí být nepoškozené a zabalené v originálním balení tak, jak byly původně Kupujícímu doručeny.

 2. Odkupní cena Mincí závisí na aktuální situaci na mezinárodním trhu se zlatem. Prodávající garantuje zpětný odkup minimálně za cenu určenou dle platné ceny LONDON GOLD FIX (za troyskou unci
  v eurech) v den doručení Mince ke zpětnému odkupu. Prodávající má právo odmítnout výkup poškozené Mince, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě pochybnosti o pravosti Mince je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu reálně vynaložené náklady spojené s ověřením její pravosti a náhradu nákladů za obstarání ověření pravosti podle reálně vynaložených nákladů Prodávajícího, pokud Kupující souhlasí s ověřením. Pokud Kupující nesouhlasí s ověřením Mince, je Prodávající oprávněn odmítnout Minci vykoupit. Odkupní cenu pošle Prodávající Kupujícímu na jeho účet uvedený v uživatelském účtu do 10 (deseti) pracovních dnů od doručení Mince Prodávajícímu, pokud jde o nepoškozenou Minci a nejsou pochybnosti o její pravosti.

 3. V případě, že Kupující za dobu posledních 6 (šesti) měsíců neuhradil žádnou minimální měsíční platbu ve výši 500,- Kč  na účet Prodávajícího v rámci Spořicího programu, a to přes písemné upozornění ze strany Prodávajícího, je Prodávající dle svého uvážení oprávněn provést zpětný odkup Zboží (uloženého u Prodávajícího) od Kupujícího za podmínek uvedených výše, a to i bez zvláštní žádosti Kupujícího. Odkupní cena v případě výkupu zlomkového Zboží bude určena podle platného LONDON GOLD FIX (za troyskou unci v eurech) a sníží se o 20 %. O zpětném odkupu Zboží Prodávající informuje Kupujícího prostřednictvím jeho e-mailu uvedeného v jeho uživatelském účtu. V takovém případě bude zároveň Spořicí program ukončen.

VI. Průběžná investiční platba

Pokud nebude celá dohodnutá první měsíční platba připsána na účet Prodávajícího nejpozději v 30 (třicátý) den po odeslání návrhu na Kupní smlouvu Kupujícímu, k uzavření Kupní smlouvy nedojde a veškeré dílčí platby poukázané Kupujícím, mu budou vráceny na jím oznámený bankovní účet do 7 (sedmi) pracovních dní. S ohledem na ustanovení článku VIII. odst. 2 těchto VOP nemá Kupující nárok na vrácení součtu řádně zaplacených PIP, pokud dojde k ukončení Spořicího programu jinak než koupí všech Mincí, k jejichž koupi se Kupující zavázal.

 

VII. Přechod nebezpečí škody na Zboží a výhrada vlastnictví

 1. Nebezpečí škody na Minci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Mince Kupujícím.
 2. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem nákupu Zboží Prodávajícím pro Kupujícího. 

VIII. Ukončení Spořicího programu a zánik Kupní smlouvy

 1. Spoření Kupujícího podle Spořicího programu, a tedy Kupní smlouva zaniká v následujících případech:
  a.)  za posledních 6 (šest) měsíců nebyla na účet Prodávajícího v rámci Spořicího programu připsána od Kupujícího žádná měsíční platba v minimální výši 500,- Kč;
  b.)
  v případě, pokud není zaplacený celý součet PIP, a současně pokud za poslední 3 (tři) měsíce nebyla na účet Prodávajícího v rámci Spořicího programu připsána od Kupujícího žádná měsíční platba;
  c,)
  dnem zaplacení celkového součtu PIP a celé kupní ceny za objednaný počet Mincí Kupujícím;
  d.)
  dnem doručení žádosti Kupujícího o zrušení Spořicího programu a zároveň o úplný odkup Zboží podle čl. V. těchto Všeobecných obchodních podmínek, nacházející se u Prodávajícího; v takovém případě se zpětný odkup Zboží uskuteční za cenu určenou podle platného ceníku LONDON GOLD FIX (za trojskou unci v EUR) sníženou o 20 %;
  e.) nepřevezme-li Kupující Mince podle čl. IV. těchto VOP a Prodávající Mince odkoupí.

 2. Kupující není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím, a to ani v zákonné lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží z důvodu, že se podle těchto Všeobecných obchodních podmínek jedná o Zboží, jehož cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit,
  a ke kterému může dojít během lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy.

 3. Prodávající je oprávněn ke splnění svých pohledávek, které vzniknou z Kupní smlouvy, těchto VOP nebo v souvislosti s nimi vyplývají z ceníku Prodávajícího, jednostranně započíst odkupní cenu za zpětný odkup Zboží nebo jiné vzájemné pohledávky.

 4. V případě, že by na mezinárodních trzích nebylo možné krátkodobě nakoupit Zboží, nakoupí jej Prodávající hned, jakmile bude Zboží na mezinárodních trzích dostupné.

 5. Pokud by měla nedostupnost Zboží na mezinárodních trzích dlouhodobý charakter (delší než 50 /padesát/ dní), je tento stav nutné považovat za vyšší moc, v důsledku, které nemůže Prodávající bez svého zavinění plnit svůj závazek z Kupní smlouvy. O takové situaci bude Prodávající informovat Kupujícího nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne takové zjištění. Pokud nastane situace popisována v tomto ustanovení VOP, má Kupující právo požádat o vrácení splátek kupní ceny, které se nemohly použít k nákupu Zboží.

 6. Pokud by nastala na mezinárodních trzích situace, že by se zastavilo, zakázalo nebo omezilo obchodování se zlatem nebo by se neobchodovalo z jiného důvodu, který bude nezávislý na vůli Prodávajícího, a tyto skutečnosti by bránily Prodávajícímu prodat nebo nakoupit Zboží, Prodávající nebude moci vzhledem k objektivní situaci plnit své závazky vyplývající z těchto VOP (vyšší moc).
  V takovém případě je Prodávající oprávněn odmítnout vykoupit Mince nebo Zboží, které uchovává pro Kupujícího, nebo postupovat podle bodu 5 bez toho, aby se takové jednání považovalo za porušení Kupní smlouvy a těchto VOP.

IX. Záruka a reklamační pravidla

 1. Kupující je povinen při přebírání zásilky s doručenou Mincí zásilku neprodleně zkontrolovat a v případě zřejmých a viditelných nedostatků (poškození) zásilku nepřevzít a okamžitě ji reklamovat
  u doručovatele. Zároveň je povinný o poškození zásilky bezodkladně informovat písemně Prodávajícího do 3 dnů ode dne jejího doručení a rovněž vrátit poškozenou zásilku na tuto adresu Prodávajícího: Hodějovského 541, 256 01 Benešov.

 2. Kupující nemá právo odstoupit od Kupní smlouvy ve 14ti denní14denní lhůtě od uzavření Kupní smlouvy, neboť kupní cena Zboží v rámci Spořicího programu závisí na pohybech cen na finančních trzích, které Prodávající nemůže ovlivnit, a ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.

 3. Nároky Kupujícího vyplývající z případných vad Mince se řídí ustanoveními občanského zákoníku
  a zákona o ochraně spotřebitele. Mince, které jsou předmětem Kupní smlouvy, nejsou běžným platidlem, a proto se nepředpokládá, že se budou používat při platbách nebo přenášet bez ochranného obalu, že se budou odírat či jinak vystavovat opotřebení, které je podobné opotřebení běžných mincí používaných v hotovostním platebním styku. Při manipulaci s Mincí se Kupující zavazuje zohlednit ryzost materiálu, ze kterého jsou Mince vyrobeny, který je měkký, a tudíž se snadno poškodí tlakem, nárazem, oděrem a jinými vnějšími mechanickými nebo fyzickými vlivy.

 4. Není-li v Kupní smlouvě, na dodacím listu, a ani na internetových stránkách Prodávajícího vyznačena u položky Mince záruční doba v jiné délce, poskytuje Prodávající na Minci záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců od převzetí Mince Kupujícím. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí Mince Kupujícím.

     5. Záruka se nevztahuje a nelze ji uplatnit v následujících případech:
– po uplynutí deklarované záruční doby;
– pokud je Mince zjevně opotřebovaná a nejde jen o běžné opotřebení ochranného obalu způsobené jeho běžným používáním;
– na grafické a designové zobrazení Mince, tvar nebo ražbu;
v případě mechanického poškození, poškození způsobeného neodbornou manipulací, chemického poškození, poškození způsobeného neodborným zacházením či obsluhou nebo zanedbáním běžné péče;
– Prodávající neodpovídá za vady Mince, o kterých Kupující v době uzavření Kupní smlouvy věděl nebo o kterých s ohledem na okolnosti, za nichž byla Kupní smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností Mince, které Mince měla mít podle Kupní smlouvy.

    6. Postup při uplatnění reklamace:

a.) Kupující doručí na vlastní náklady a riziko reklamované Zboží (Minci) na adresu sídla Prodávajícího. Prodávající doporučuje Zboží k reklamaci dodat, pokud možno v původním nebo přiměřeném náhradním obalu. O uplatnění reklamace sepíše Prodávající s Kupujícím doklad
o převzetí reklamace, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace.

b.) Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů, pokud nebude
s Kupujícím dohodnuta lhůta delší, a to zejména v případě, že je na posouzení reklamace potřebné odborné znalecké posouzení. Třicetidenní (30) lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace Kupujícím, předložením Mince a popsáním vad, na základě čehož bude sepsán záznam. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Po vyřízení reklamace dostane Kupující jedno vyhotovení dokladu o převzetí reklamace, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Další případné reklamace vyměněné Mince bude Kupující uplatňovat na základě tohoto dokladu. V případě, že při posouzení reklamované vady Prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uplatnění reklamace. V případě, že Prodávající posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v dokladu o převzetí reklamace.

c.) V případě prokazatelného doručení poškozené Mince, má Kupující právo na výměnu Mince za novou. Kupující je povinen uplatnit tuto vadu neprodleně po jejím zjištění. V případě, že jde o vadu zjevnou, je ji povinen uplatnit ihned při převzetí Mince, nejpozději však do 24 (dvaceti čtyř) hodin od převzetí. V případě, že má dojít k výměně Mince, je Prodávající oprávněn provést výměnu i za jinou odpovídající Minci nebo jinou náhradní formu investičního zlata, pokud stejné Mince nejsou dostupné nebo jsou dostupné pouze s vynaložením většího úsilí, nebo zvýšených nákladů, jejichž vynaložení nelze od Prodávajícího spravedlivě požadovat.

 

X. Ochrana osobních údajů

Všechny informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech zpracování, jakož i o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů najdete na https://www.goldenoaktrust.cz/cs/homepage/gdpr v sekci Ochrana údajů.

 

XI. Stížnosti a řešení sporů

 1. Případné stížnosti přijímá Prodávající prostřednictvím e-mailu, Kupující je oprávněn podat stížnost
  i prostřednictvím svého uživatelského účtu. Informaci o vyřízení stížnosti odešle Prodávající na uživatelský účet Kupujícího. Stížnost lze podat i telefonicky nebo písemně, kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v článku I. těchto VOP.

 2. Práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní vztahy vyplývající z Kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky, a to zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují předcházet vzniku sporů a v případě sporu vynaloží veškeré možné úsilí, aby dosáhly vyřešení sporu smírem, a to především mimosoudní cestou.

 3. Spory, které vzniknou mezi smluvními stranami z této Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, se budou řešit před obecnými soudy podle právního řádu České republiky. 

 4. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), IČO: 00020869, se sídlem Štěpánská 44, Praha 2, PSČ 120 00, která je taktéž příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy.

 5. Tímto informujeme naše zákazníky – spotřebitele (tj. osoby nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) v souladu s § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, že v případě, že dojde mezi společností GOLDEN OAK TRUST SE, IČO 03641091, se sídlem na adrese: Nádražní 896/30, Praha 5, PSČ 150 00, Česká republika a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu  mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR,
Štěpánská 44, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

 

XII. Zvláštní ustanovení o ochraně spotřebitele při prodeji Zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku

Kupujícímu byly před uzavřením Kupní smlouvy poskytnuty informace ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele): 

 1. hlavní vlastnosti Zboží – uvedené v článku I. těchto VOP;
 2. obchodní jméno a sídlo Prodávajícího – uvedené v článku I. těchto VOP;
 3. telefonní číslo Prodávajícího a další kontaktní údaje – uvedené v článku I. těchto VOP;
 4. adresa, na kterou může spotřebitel uplatnit reklamaci nebo podat stížnost – uvedená v článku IX. a článku XI. těchto VOP;
 5. způsob určení ceny za Zboží a dalších nákladů – uvedený v článku II. a násl. těchto VOP;
 6. platební podmínky, dodací podmínky, dodací lhůta – uvedené v článku II. a článku IV. těchto VOP;
 7. informace o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů – uvedené v článku IX. a článku X. těchto VOP;
 8. informace o tom, že Kupující není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy – uvedená v článku VIII. a článku IX. těchto VOP;        9.informace o podmínkách ukončení Kupní smlouvy – uvedené v článku VIII. těchto VOP.XIII.
Daňové povinnosti

Daňové aspekty a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu založeného Kupní smlouvou na straně Kupujícího se řídí právním řádem platným ve státě, jehož občanem je. V případě jakýchkoliv pochybností o případných daňových povinnostech Kupujícího, vyplývajících z tohoto smluvního vztahu je vhodné, aby Kupující využil služby daňového poradce.

 

XIV. Upozornění pro Kupujícího

Prodávající touto formou oznamuje Kupujícímu, že žádný Zprostředkovatel, zaměstnanec Prodávajícího ani jiná třetí osoba, která prezentuje Kupujícímu produkt nabízený Prodávajícím nebo pomáhá Kupujícímu s vyplněním formuláře, není oprávněna přijímat jménem Prodávajícího od Kupujícího žádné platby, finanční hotovost ani jiné plnění pro účely úhrady kupní ceny dle Kupní smlouvy. Úhrada kupní ceny, jakož i úhrady jiných závazků ve prospěch Prodávajícího se realizují výhradně prostřednictvím bankovního převodu finančních prostředků na bankovní účet Prodávajícího. Cena Zboží dle Kupní smlouvy je pohyblivá a závisí na vývoji ceny zlata na mezinárodních trzích. Prodávající je oprávněn jednostranně změnit VOP. O úpravě VOP bude Prodávající informovat Kupujícího na své internetové stránce, přičemž Kupující může se změnou vyjádřit svůj nesouhlas.

 

V Praze dne 30.3.2022

Scroll to Top

Máte záujem o sporenie?

Vyberte si spôsob založenia sporiaceho účtu
Založiť účet online
Vytvorte si sporiaci účet pohodlne online
Nechajte si poradiť od experta
Naši experti vás budú kontaktovať a pomôžu vám so založením účtu

Vyplňte vaše kontaktné údaje

Po odoslaní vyplneného formuláru Vás bude kontaktovať náš špecialista, ktorý s Vami dohodne ďalší postup podľa vašich individuálnych potrieb a možností.
Ďakujeme za záujem
Náš špecialista vás bude čoskoro kontaktovať.

Máte zájem o spoření?

Vyberte si způsob založení spořícího účtu
Založit účet online
Vytvořte si spořící účet pohodlně online
Nechte si poradit od experta
Naši experti vás budou kontaktovat a pomohou vám se založením účtu

Vyplňte vaše kontaktní údaje

Po odeslání vyplněného formuláře Vás bude kontaktovat náš specialista, který s Vámi dohodne další postup dle vašich individuálních potřeb a možností.
Děkujeme za zájem
Náš specialista vás bude brzy kontaktovat.